Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie
Kontakt telefoniczny +48 58 672 18 60
ul. Chopina 11 84-200 Wejherowo
Godziny urzędowania Pn-Pt 7:30 - 15:30

ASF Rozporządzenie Wojewody

ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY POMORSKIEGO
z dnia 13 maja 2024 r.
w sprawie ustanowienia strefy objętej zakażeniem afrykańskim pomorem świń na terenie województwa pomorskiego
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3b, 8j i 10 oraz ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2023 r. poz. 1075 i z 2022 r. poz. 1570) oraz art. 1-2 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2024/1310 z dnia 6 maja 2024 r. dotyczącej niektórych tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce (Dz. U. UE. L. z 2024 r. poz. 1310) zarządza się, co następuje:
§ 1. Za obszar ustanowiony jako strefa objęta zakażeniem afrykańskim pomorem świń na terenie województwa pomorskiego uznaje się:
1) gminy Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański i Suchy Dąb w powiecie gdańskim;
2) gminy Przodkowo i Żukowo w powiecie kartuskim;
3) gminy Kosakowo i Puck w powiecie puckim;
4) gminy Reda, Rumia, Szemud i Wejherowo w powiecie wejherowskim;
5) miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Sopot.
§ 2. Nakazuje się oznakowanie strefy objętej zakażeniem, o której mowa w §1, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: "UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ STREFA OBJĘTA SKAŻENIEM U DZIKÓW", w sposób następujący:
1) tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów,
2) tablice należy umieścić na drogach publicznych, wjazdowych do gmin lub drogach wewnętrznych, wejściach i drogach wjazdowych do lasów, portach lotniczych i morskich, przydrożnych parkingach leśnych,
3) oznakowanie ma mieć charakter trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych.
§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1, stosuje się środki wskazane w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2024/1310 z dnia 6 maja 2024 r. dotyczącej niektórych tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce.
§ 4. Na obszarze, o którym mowa w § 1, wprowadza się środki przewidziane dla obszaru objętego ograniczeniami II wymienione w:
1) rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiające środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 (Dz. Urz. UE. L 2023 Nr 79 s. 65) DZIENNIK URZEDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdansk, dnia 13.05.2024 r.
Poz. 2397
2) rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2024 r. poz. 677);
3) rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2021 r. poz. 1485 i z 2023 r. poz. 866);
4) rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia w 2024 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (Dz. U. z 2024 r. poz. 563).
§ 5. Na obszarze, o którym mowa w § 1, nakazuje się:
1) badanie wszystkich padłych, odstrzelonych oraz odłowionych dzików w kierunku afrykańskiego pomoru świń,
2) poszukiwanie padłych dzików.
§ 6. Koszty badań pośmiertnych oraz laboratoryjnych dzików są pokrywane ze środków budżetu państwa.
§ 7. Na obszarze, o którym mowa w § 1, zakazuje się dokarmiania dzików.
§ 8. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 24 lipca 2024 roku.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty dla powiatów gdańskiego, kartuskiego, puckiego, wejherowskiego oraz dla miast na prawach powiatu: Gdańska, Gdyni, Sopotu.
§ 10. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
WOJEWODA POMORSKI Beata Rutkiewicz
Dziennik Urzedowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 2397

 

Pobierz pdf

Utworzono: 2024-05-14 08:29:31 przez Mateusz Kurpet
Ostatnia modyfikacja: 2024-05-14 08:33:36