Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie
Kontakt telefoniczny +48 58 672 18 60
ul. Chopina 11 84-200 Wejherowo
Godziny urzędowania Pn-Pt 7:30 - 15:30

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dostępność stron internetowych

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://piwwejherowo.bip2.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-07

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne to:

 • Pliki typu PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX itp. (np. rozporządzenia, wzory oświadczeń), powyższe treści są minimalizowane i jeśli to możliwe tekst jest umieszczany bezpośrednio na stronie
 • częściowy brak opisów alternatywnych i tytułów dla plików graficznych
 • Pomimo wszelkich starań niektóre dokumenty na stronie mogą okazać się niedostępne w związku z tym, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności

Wyłączenia:

 • Część dokumentów przygotowanych np. przez inne instytucje,
 • dane opublikowane na stronie przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Dostępne opcje i ułatwienia dla osób niepełnosprawnych :

Lewy górny róg strony:

 • powiększanie i zmniejszanie rozmiaru tekstu na stronie,
 • kontrast (negatyw strony),
 • odstęp między akapitami,
 • odstęp między wierszami,
 • odstęp między literami,
 • odstęp między słowami,

Prawy górny róg strony:

 • Pole wyszukiwania tekstu

 

 Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy  piwwejh@gdansk.wiw.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 58 672-18-60 w godzinach pracy urzędu tj. 7.30-15.30. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności należy składać pisemnie na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie, ul. Chopina 11, 84-200 Wejherowo, poprzez platformę e-puap lub pocztą elektroniczną na adres: piwwejh@gdansk.wiw.gov.pl.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia                                  z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek jednopiętrowy z niskim parterem bez wind i podjazdów, wejście główne do budynku po siedmiu stopniach. Teren wokół budynku jest ogrodzony, zamykany bramą na pilota. Przy wejściu głównym do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wejherowo znajduje się domofon z bezpośrednim połączeniem z sekretariatem. Budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak wyznaczonej koperty parkingowej dla osób niepełnosprawnych pomalowanej na niebiesko, parking ogólnodostępny. Brak windy i sanitariatów dla osób niepełnosprawnych. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pomieszczenia biurowe Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie znajdują się na parterze. Budynek posiada sekretariat jako biuro podawcze na parterze budynku. Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidzących lub słabowidzących.

 

Informacja o udogodnieniach dla osób niesłyszących i niedowidzących:

Zgodnie z obowiązującą ustawą  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj.:Dz. U. 2017, poz. 1824), osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt  w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni  robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego, nie ma przeciwwskazań co do wykorzystania tłumacza online.

 

Aplikacje mobilne

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Koordynator ds. dostępności

Mateusz Kurpet

admin@piwwejherowo.pl
tel. +48 58 672-18-60

Utworzono: 2023-07-05 11:20:07 przez Mateusz Kurpet
Ostatnia modyfikacja: 2023-08-03 08:32:17