Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie
Kontakt telefoniczny +48 58 672 18 60
ul. Chopina 11 84-200 Wejherowo
Godziny urzędowania Pn-Pt 7:30 - 15:30

Informacja o monitoringu wizyjnym

Informacja na temat stosowanego Monitoringu Wizyjnego 

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wejherowie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej jako „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych rejestrowanych i pozyskanych z systemu monitoringu jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie z siedzibą
  w Wejherowie przy ul. Chopina 11, 84-200 Wejherowo reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 2. Zgodnie z RODO, Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych wprowadził odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przetwarzanych
  w Inspektoracie, a także przed wszystkimi innymi bezprawnymi formami przetwarzania danych.
 3. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przetwarzane przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie zostały dobrane zgodnie z art. 32 i 35 RODO.
 4. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych
  w systemie monitoringu prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie – e-mail: iodo@gdansk.wiw.gov.pl
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu jest art. 6 ust. 1 litera e i f RODO w odniesieniu do art. 22KP, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób i mienia, bezpieczeństwo osób przebywających
  w pomieszczeniach podlegających szczególnej ochronie zgodnie z przepisami szczegółowymi ustaw oraz dobre imię administratora danych osobowych.
 6. Monitoring obejmuje: wejście główne budynku, ciągi komunikacyjne i wyjścia ewakuacyjne, teren zewnętrzny budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
  w Wejherowie przy ul. Chopina 11.
 7. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz
  w sposób ciągły w trybie dzień/noc. Kamery nie rejestrują dźwięku.
 8. Dane osobowe w postaci wizerunku będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 9. Dane osobowe w postaci wizerunku nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe w postaci wizerunku są przechowywane przez Administratora Danych przez maksymalny okres do 30 dni.
 11. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub też jeżeli Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie (jako organ publiczny realizujący zadania publiczne oraz sprawujący władzę publiczną w zakresie przewidzianym w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej - lub też jako pracodawca w stosunku do pracowników) powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w pkt. 10 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.
 12. Dostęp do danych w systemie monitoringu jest ściśle chroniony i dostępny wyłącznie dla określonych i upoważnionych osób przez Administratora Danych.
 13. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz żądania ograniczenia jego przetwarzania.
 14. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli stwierdzi, iż posiada wiarygodne dowody, że dane te przetwarzane są z naruszeniem obowiązującego prawa.
 15. Dane z monitoringu nie będą wykorzystane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą również wykorzystane poprzez profilowanie.
 16. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie i w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie przy ul. Chopina 11.
Utworzono: 2022-05-11 18:14:15 przez Mateusz Kurpet
Ostatnia modyfikacja: 2023-09-14 08:03:41