Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie
Kontakt telefoniczny +48 58 672 18 60
ul. Chopina 11 84-200 Wejherowo
Godziny urzędowania Pn-Pt 7:30 - 15:30

REGULAMIN

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie

 

   
   

 

 

 

Wejherowo 2014
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 112, poz. 744, z późn. zm.);
 2. Zarządzenia nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3; zm. Dz. Urz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2014 r. poz. 26 );
 3. Statutu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie.
 4. niniejszego regulaminu.

§ 2.

 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółową organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Inspektoratu i stanowisk wchodzących w skład komórek organizacyjnych.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. powiecie – należy przez to rozumieć powiat wejherowski;
  2. Powiatowym Lekarzu – należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie;
  3. Zastępcy Powiatowego Lekarza – należy przez to rozumieć Zastępcę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wejherowie;
  4. Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie;
  5. Komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć zespoły i samodzielne stanowiska pracy określone w § 6, ust. 3 i 4 Regulaminu;
  6. kierowniku – należy przez to rozumieć osobę kierującą Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Wejherowie.

§ 3.

 1. Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz.
 2. Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza:
  wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;
  jako dysponenta środków budżetowych na zasadach określonych
  w ustawie o finansach publicznych;
  wynikających z odrębnych ustaw.
 3. Inspektorat jest państwową jednostką budżetową.
 4. Terenem działania Inspektoratu jest obszar powiatu.
 5. Siedziba Inspektoratu mieści się w Wejherowie przy ul. Chopina 11.

Rozdział II
Struktura organizacyjna Inspektoratu

§ 4.

 1. Pracę komórek organizacyjnych, z wyłączeniem samodzielnych stanowisk pracy koordynują pracownicy upoważnieni przez Powiatowego Lekarza.
 2. W zespołach, o których mowa w § 11, 12 i 13, pracownikiem koordynującym może być starszy inspektor weterynaryjny, a w razie jego braku inspektor weterynaryjny.
 3. Schemat organizacyjny Inspektoratu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział III
Zasady realizacji zadań i kierowania pracą Inspektoratu

§ 5.

 1. Powiatowy Lekarz wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Powiatowego Lekarza.
 2. Do kompetencji Powiatowego Lekarza należy w szczególności:
  1. zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, kontrolowanie ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi;
  2. reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami i opiniami wyrażającymi stanowisko Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli w sprawach Inspektoratu;
  3. wykonywanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników Inspektoratu, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym ustalanie zakresów czynności pracowników Inspektoratu;
  4. udzielanie pisemnych upoważnień do wykonywania określonych czynności lub podpisywania pism oraz pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych;
   zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;
   zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie.

§ 6.

 1. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza, działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca Powiatowego Lekarza.
 2. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza i jego Zastępcy działalnością Inspektoratu kieruje pracownik pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza.
 3. Powiatowemu Lekarzowi bezpośrednio podlega:
  1. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt,
  2. Zespół ds. finansowo-księgowych,
  3. Zespół ds. administracyjnych,
  4. Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej
  5. Samodzielne stanowisko ds. odkażania.
 4. Zastępcy Powiatowego Lekarza bezpośrednio podlega:
  1. Zespół ds. bezpieczeństwa żywności,
  2. Zespół ds. pasz i utylizacji.

§ 7.

 1. Pracownicy koordynujący odpowiadają za:
  1. należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników z obowiązującymi przepisami prawa;
  2. porządek i dyscyplinę pracy;
  3. merytoryczną i formalno-prawną poprawność załatwianych spraw.
 2. Pracownicy koordynujący dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników koordynowanych przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakresów obowiązków, które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi do zatwierdzenia.
 3. W przypadku braku pełnej obsady kadrowej obowiązki wynikające z wakatu mogą być wykonywane przez pracownika z innego zespołu przy zachowaniu formy pisemnej.

§ 8.

 1. Projekty pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza opracowuje właściwa komórka organizacyjna, z której zakresem działania związane jest pismo, akt prawny, dokument, porozumienie, decyzja administracyjna.
 2. Projekty aktów prawa wewnętrznego winny być przygotowane ze szczególną starannością oraz odpowiadać zasadom techniki prawodawczej.
 3. Projekty aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumień oraz pism procesowych, powinny być parafowane przez:
  1. pracownika zajmującego się sprawą,
  2. pracownika koordynującego zespołem, z którego zakresem działania związany jest akt prawny;
  3. głównego księgowego - w przypadku, gdy treść aktu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe,
   radcę prawnego pod względem formalnoprawnym i redakcyjnym.
 4. Projekty innych pism i dokumentów powinny być parafowane przez:
  1. pracownika zajmującego się sprawą;
  2. pracownika koordynującego zespołem, z którego zakresem działania związany jest dokument;
  3. głównego księgowego - w przypadku, gdy treść pisma czy dokumentu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe.
 5. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują:
  1. Powiatowy Lekarz lub jego zastępca lub osoba wymieniona w § 6 ust. 2 regulaminu oraz
  2. Główny Księgowy lub jego zastępca albo inny pracownik zastępujący Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności, pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza.
 6. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także za zgodność z przepisami prawa oraz z interesem publicznym.

§ 9.

Pracownicy Inspektoratu spełniają nadzór i podpisują pisma, decyzje (w tym decyzje administracyjne) i inne dokumenty w sprawach, do załatwienia których zostali imiennie upoważnieni przez Powiatowego Lekarza.

§ 10.

Instrukcja kancelaryjna Inspektoratu wprowadzona przez Powiatowego Lekarza określa:
1. Symbolikę oznaczania pism wychodzących z poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy.
2. Obieg dokumentacji wewnętrznej Inspektoratu.

Rozdział IV
Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych

§ 11.

 1. Do zadań zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt należy:
  1. zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;
  2. badanie kontrolne zakażeń zwierząt;
  3. monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt;
  4. rejestrowanie podmiotów i kontrola realizowania warunków weterynaryjnych oraz przyjmowanie zgłoszeń i zawiadomień o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej przez podmioty zajmujące się:
   1. organizowaniem lub urządzaniem targów, spędów i wystaw zwierząt,
   2. zarobkowym przewozem zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności,
   3. obrotem zwierzętami,
   4. pozyskiwaniem, konserwacją, obróbką, przechowywaniem, wprowadzaniem do obrotu lub wykorzystywaniem materiału biologicznego,
   5. prowadzeniem punktów kopulacyjnych,
   6. wylęgiem drobiu i narybku,
   7. hodowlą zwierząt,
   8. lecznictwem zwierząt,
   9. chowem lub hodowlą zwierząt akwakultury,
   10. prowadzeniem stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt,
   11. prowadzeniem miejsc gromadzenia zwierząt,
   12. prowadzeniem schroniska dla zwierząt,
   13. chowem lub hodowlą zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka, jako zwierzęta gospodarskie,
   14. hodowlą zwierząt laboratoryjnych.
  5. przesyłanie do jednostek nadrzędnych danych zawartych w rejestrach, o których mowa w ust. 4) wraz z aktualizacją tych danych;
  6. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt;
  7. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;
  8. przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;
  9. wydawanie świadectw zdrowia dla zwierząt;
  10. wyznaczanie punktów szczepień przeciwko wściekliźnie w przypadku stwierdzenia ogniska choroby;
  11. ustalanie miejsc kwarantanny lub uboju zwierząt przywożonych z zagranicy;
  12. sporządzanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu wejherowskiego;
  13. określenie wartości rynkowej zwierząt wraz z rzeczoznawcami w związku z likwidacją chorób zakaźnych zwierząt i wypłaceniem odszkodowania;
  14. kontrola pracy lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza do wykonywania zadań zawartych w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie działalności zespołu;
  15. sprawowanie kontroli nad handlem, importem i eksportem zwierząt;
  16. prowadzenie wymiany informacji w ramach systemu wymiany informacji zawartych w przepisach Unii Europejskiej;
  17. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczania zwierząt;
  18. sprawowanie kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów, w zakresie określonym w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
  19. sprawowanie kontroli nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu;
  20. współdziałanie i współpraca z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej wraz z podległymi jednostkami;
  21. współpraca i współdziałanie z Wojskową Inspekcją Weterynaryjną.
 2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzą:
  1. inspektorzy weterynaryjni ds. zdrowia i ochrony zwierząt;
  2. inspektorzy weterynaryjni ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wzajemnej zgodności.

§ 12.

 1. Do zadań zespołu ds. bezpieczeństwa żywności należy:
  1. badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;
  2. kontrola weterynaryjna w handlu i wywozie produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu, wraz z wydawaniem świadectw zdrowia dla produktów wywożonych do krajów trzecich;
  3. sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej;
  4. prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie działania zespołu i przesyłanie do jednostek nadrzędnych danych zawartych w rejestrach wraz z aktualizacją tych danych;
  5. prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych zwierząt w ich wydalinach, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w tkankach lub w narządach zwierząt, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz raportowanie wyników urzędowych kontroli;
  6. współdziałanie i współpraca z Wojskową Inspekcją Weterynaryjną, właściwymi organami administracji i jednostkami samorządu terytorialnego, z organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego;
  7. przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych, niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego, ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF;
  8. prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;
  9. konsultacje, doradztwo, szkolenia dla lekarzy weterynarii w zakresie kontroli nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego;
  10. koordynowanie i kontrola merytoryczna nadzoru sprawowanego przez lekarzy weterynarii wyznaczonych do czynności urzędowych zawartych w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z zakresu przestrzegania warunków weterynaryjnych bezpieczeństwa żywności;
  11. prowadzenie sprawozdawczości związanej z pracą zespołu.
 2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzą:
  1. inspektorzy weterynaryjni ds. bezpieczeństwa żywności;
  2. starszy weterynaryjny kontroler sanitarny.

§ 13.

 1. Do zadań zespołu ds. pasz i utylizacji należy:
  1. sprawowanie kontroli nad wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego;
  2. sprawowanie kontroli nad zbieraniem, transportem, przetwarzaniem, spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
  3. prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie działania zespołu i przesyłanie do jednostek nadrzędnych danych zawartych w rejestrach wraz z aktualizacją tych danych;
  4. sprawowanie kontroli nad wprowadzaniem na rynek pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym sprawowanie kontroli nad zakładami produkującymi karmę dla zwierząt domowych;
  5. monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w paszach;
  6. prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt, paszach oraz raportowanie wyników urzędowych kontroli;
  7. przyjmowanie informacji o paszach, ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpieczną lub paszą, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF;
  8. prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;
  9. prowadzenie sprawozdawczości związanej z pracą zespołu.
 2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzą:
  1. inspektorzy weterynaryjni ds. pasz i utylizacji.

§ 14.

 1. Do zadań zespołu ds. finansowo – księgowych należy:
  1. sporządzanie planu finansowego dla jednostki oraz harmonogramu wydatków;
  2. realizacja (wykonanie), kontrola i analiza realizacji planów finansowych oraz rzetelne i terminowe przekazywanie obowiązujących sprawozdań i informacji;
  3. prowadzenie rachunkowości i księgowości zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym;
  4. prowadzenie właściwej gospodarki powierzonym mieniem – wraz z remontami;
  5. zaopatrywanie pracowników i osób wyznaczonych do wykonywania niektórych czynności Inspekcji Weterynaryjnej;
  6. rozliczanie rachunkowe zadań wykonywanych w ramach budżetu Wojewody przez Inspektorat i lekarzy wyznaczonych;
  7. sprawdzanie pod względem rachunkowym faktur, rachunków i zestawień dotyczących jednostki budżetowej oraz zadań finansowanych z budżetu wojewody lub budżetu centralnego;
 2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzą stanowiska:
  1. Główny Księgowy,
  2. Starszy specjalista ds. księgowości.

§ 15.

Do zadań Głównego Księgowego należy:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z określonymi ustawami, szczegółowymi przepisami oraz zasadami rachunkowości w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i finansowych pod kątem ich zgodności z planami finansowymi i zaangażowaniem;
 2. Nadzór nad dokumentacją księgową prowadzoną przez pracowników jednostki;
 3. Bieżące i rzetelne prowadzenie księgowości;
 4. Opracowywanie planów dochodów i wydatków;
 5. Terminowe sporządzanie sprawozdań okresowych z wydatków budżetowych z dokładnością do rozdziałów i paragrafów oraz bilansu rocznego;
 6. Odpowiednie archiwizowanie dokumentacji księgowej;
 7. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób zapewniający ochronę danych przed niedozwolonymi zmianami, uszkodzeniem lub nieupoważnionym rozpowszechnieniem;
 8. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki;
 9. Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i ekonomicznych;
 10. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, rozliczania osób materialnie odpowiedzialnych i innych procedur wynikających z konieczności właściwego funkcjonowania jednostki;
 11. Sporządzanie i terminowe przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 12. Przygotowywanie i terminowe przekazywanie sprawozdawczości i informacji dla Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego, Starostwa Powiatowego oraz innych instytucji.

§ 16.

 1. Do zadań zespołu ds. administracyjnych należy:
  1. koordynacja przepływu informacji pomiędzy Powiatowym Lekarzem, zespołami oraz samodzielnymi stanowiskami;
  2. zapewnienie właściwej organizacji pracy sekretariatu, w tym w szczególności:
   1. przygotowanie i obsługa spotkań i narad Kierownika Inspektoratu i jego Zastępcy,
   2. organizowanie i koordynowanie przyjęć interesantów,
   3. udzielanie informacji interesantom i w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych.
  3. obsługa centrali telefonicznej, faxów;
  4. prowadzenie rejestrów związanych z przyjmowaniem i wysyłaniem korespondencji (łącznie z wysyłką);
  5. prowadzenie rejestrów spraw, decyzji, postanowień i innych rodzajów dokumentów wg procedur obowiązujących w Inspektoracie;
  6. rozliczania delegacji i materiałów magazynowych;
  7. prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych;
  8. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
  9. zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych;
  10. prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych;
  11. zapewnienie zgodnych z przepisami warunków BHP i przeciw pożarowych;
  12. zapewnienie właściwego działania systemów informatycznych;
  13. utrzymywanie pomieszczeń zakładu i jego otoczenia w należytej czystości i porządku;
  14. organizowanie i kontrolowanie prowadzonych konserwacji, napraw i remontów instrumentów, sprzętu i aparatury oraz racjonalne wykorzystywanie środków rzeczowych;
  15. zaopatrywanie osób ( o ile umowa nie stanowi inaczej ) wyznaczonych do wykonywania niektórych czynności w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej;
  16. podlewanie kwiatów;
  17. odmrażanie lodówek i ich czyszczenie;
  18. bieżące utrzymywanie porządku na terenie posesji Inspektoratu i na zewnątrz posesji;
  19. kontrolowanie odczytów podliczników i liczników.
  20. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzą:
   1. Sekretarka
   2. Informatyk
   3. dozorca – palacz c.o.
   4. sprzątaczka.

§ 17.

 1. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. obsługi prawnej należy:
  1. opiniowanie pod względem prawnym;
   1. umów cywilnoprawnych o znacznej wartości,
   2. wzorów postanowień i decyzji administracyjnych,
  2. przygotowywanie pism do organów ścigania w zakresie prawa cywilnego,
   1. prawa o wykroczeniach oraz prawa karnego;
  3. przygotowywanie pism procesowych;
  4. reprezentowanie Inspektoratu w procesach w zakresie prawa karnego,
   1. cywilnego lub administracyjnego;
  5. świadczenie doradztwa prawnego.

§ 18.

 1. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. odkażania należy:
  1. przeprowadzanie odkażania obiektów w zależności od potrzeb;
  2. zabezpieczenie odpowiedniej ilości środków odkażających, odzieży ochronnej, materiałów i drobnego sprzętu niezbędnych do prowadzenia odkażania w ogniskach choroby;
  3. prowadzenie ewidencji sprzętu, urządzeń oraz środków, materiałów drobnego sprzętu wymienionego w pkt 2 i ich rozchodu, używanych do odkażania;
  4. utrzymywanie w należytym stanie technicznym urządzeń do dezynfekcji, w tym dopilnowanie regularnych przeglądów technicznych wymaganych przez producenta;
  5. sporządzanie wymaganej dokumentacji potwierdzającej wykonanie czynności o których mowa w pkt 1 oraz przekazywanie jej zespołowi ds. zdrowia i ochrony zwierząt.

§ 19.

Tryb pracy Inspektoratu określa szczegółowo regulamin pracy wprowadzony Zarządzeniem Powiatowego Lekarza.

 

Utworzono: 2022-05-12 12:57:50 przez Mateusz Kurpet
Ostatnia modyfikacja: 2023-07-05 10:18:43