Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie
Kontakt telefoniczny +48 58 672 18 60
ul. Chopina 11 84-200 Wejherowo
Godziny urzędowania Pn-Pt 7:30 - 15:30

ASF Decyzja komisji EU obszary

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2024/1310
z dnia 6 maja 2024 r.
dotycząca niektórych tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce
(notyfikowana jako dokument nr C(2024) 3173)
(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r.w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”)(1), w szczególności jego art. 259 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)
Afrykański pomór świń jest zakaźną chorobą wirusową występującą u świń utrzymywanych i dzikich, która może mieć poważny wpływ na odnośną populację zwierząt i rentowność chowu, powodując zakłócenia w przemieszczaniu przesyłek tych zwierząt i pozyskanych od nich lub z nich produktów w Unii oraz w wywozie do państw trzecich.
(2)
W przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń istnieje poważne ryzyko rozprzestrzenienia się tej choroby na inne dzikie świnie i na zakłady, w których utrzymywane są świnie.
(3)
Rozporządzenie delegowane Komisji 2020/687(2)uzupełnia przepisy dotyczące zwalczania chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) 2016/429, i zdefiniowanych jako choroby kategorii A, B i C w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/1882(3). W szczególności w art. 63–66 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 przewidziano pewne środki, które należy wprowadzić w przypadku urzędowego potwierdzenia wystąpienia ogniska choroby kategorii A u dzikich zwierząt, w tym afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń. W szczególności przepisy te przewidują ustanowienie strefy objętej zakażeniem i zakazy przemieszczania zwierząt dzikich należących do gatunków umieszczonych w wykazie i pozyskanych od nich lub z nich produktów pochodzenia zwierzęcego.
(4)
W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2023/594(4)określono przepisy w sprawie środków szczególnych w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń. W szczególności w przypadku wystąpienia ogniska tej choroby u dzikich świń na obszarze państwa członkowskiego art. 3 lit. b) tego rozporządzenia wykonawczego przewiduje ustanowienie strefy objętej zakażeniem zgodnie z art. 63 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687. Ponadto art. 6 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 stanowi, że po wystąpieniu ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń w państwie członkowskim lub strefie uprzednio uznawanych za wolne od choroby obszar ten ma zostać umieszczony w wykazie w części A załącznika II do tego rozporządzenia jako strefa objęta zakażeniem oraz że strefa objęta zakażeniem ustanowiona zgodnie z art. 63 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 ma niezwłocznie zostać dostosowana, aby obejmowała co najmniej strefę objętą zakażeniem wymienioną w części A załącznika II do tego rozporządzenia wykonawczego.
Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej
PL
Seria L
2024/1310 8.5.2024
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1310/oj 1/4
(1) Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie
oraz ich zwalczania (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1882 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania niektórych przepisów dotyczących
zapobiegania chorobom oraz ich zwalczania do kategorii chorób umieszczonych w wykazie oraz ustanawiające wykaz gatunków
i grup gatunków, z którymi wiąże się znaczne ryzyko rozprzestrzeniania się chorób umieszczonych w tym wykazie (Dz.U. L 308
z 4.12.2018, s. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).
(4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiające środki szczególne w zakresie zwalczania
chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 (Dz.U. L 79
z 17.3.2023, s. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/594/oj).
(5)
Ponadto art. 8 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 stanowi, że oprócz środków określonych w art. 63–66 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 zainteresowane państwa członkowskie mają stosować środki szczególne w zakresie zwalczania chorób określone w tym rozporządzeniu wykonawczym mające zastosowanie do obszarów objętych ograniczeniami II na obszarach wymienionych jako strefy objęte zakażeniem w części A załącznika II do tego rozporządzenia. Ponadto art. 8 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 stanowi, że państwa członkowskie mają zakazać przemieszczania przesyłek utrzymywanych świń i pozyskanych od nich lub z nich produktów do innych państw członkowskich i do państw trzecich ze strefy objętej zakażeniem tego państwa członkowskiego wymienionej w części A załącznika II.
(6)
Ponadto art. 8 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 stanowi, że właściwy organ zainteresowanego państwa członkowskiego może zdecydować, że zakaz przewidziany w art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia wykonawczego nie ma zastosowania do przemieszczania przesyłek produktów mięsnych, w tym osłonek, pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych w strefie objętej zakażeniem wymienionej w części A załącznika II do tego rozporządzenia, które to produkty poddano odpowiedniej obróbce zmniejszającej ryzyko zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687.
(7)
Polska poinformowała Komisję o potwierdzeniu w dniu 25 kwietnia 2024 r.wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń w województwie pomorskim na obszarze uprzednio uznawanym za wolny od tej choroby. W związku z tym właściwy organ tego państwa członkowskiego ustanowił strefę objętą zakażeniem zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687 i rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2023/594.
(8)
Aby zapobiec niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii, a także uniknąć nieuzasadnionych barier handlowych ze strony państw trzecich, konieczne jest określenie na poziomie Unii strefy objętej zakażeniem w związku z afrykańskim pomorem świń w Polsce we współpracy z tym państwem członkowskim.
(9)
Ponadto, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, w oczekiwaniu na umieszczenie w wykazie obszarów Polski, na których wystąpiło niedawne ognisko afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń, jako strefy objętej zakażeniem w części A załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594, te obszary Polski powinny zostać wymienione w załączniku do niniejszej decyzji i powinny one podlegać środkom szczególnym w zakresie zwalczania chorób mającym zastosowanie do obszarów objętych ograniczeniami II, jak przewidziano w art. 8 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego w odniesieniu do obszarów, które zostały wymienione jako strefy objęte zakażeniem w części A załącznika II do tego rozporządzenia.
(10)
Ze względu na utrzymujący się i poważny charakter tej nowej sytuacji epidemiologicznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń w Unii oraz biorąc pod uwagę zwiększone bezpośrednie ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się choroby, oprócz środków określonych w art. 63–66 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 do przemieszczania przesyłek utrzymywanych świń i pozyskanych od nich lub z nich produktów z obszarów wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji do innych państw członkowskich i do państw trzecich powinny mieć również zastosowanie środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń przewidziane w art. 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594.
(11)
Ze względu na pilny charakter sytuacji epidemiologicznej w Unii w odniesieniu do rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń ważne jest, aby środki określone w niniejszej decyzji wykonawczej były stosowane jak najszybciej.
(12)
W związku z tym, w oczekiwaniu na opinię Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, należy niezwłocznie ustanowić strefę objętą zakażeniem w Polsce i umieścić ją w wykazie w załączniku do niniejszej decyzji oraz ustalić czas trwania przedmiotowego podziału na obszary. Ponadto należy przewidzieć stosowanie środków szczególnych w zakresie zwalczania chorób.
(13)
Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz dokona przeglądu niniejszej decyzji na swoim następnym posiedzeniu,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Polska zapewnia, aby strefa objęta zakażeniem afrykańskim pomorem świń została niezwłocznie ustanowiona przez Polskę zgodnie z art. 63 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 i art. 3 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 oraz aby obejmowała ona co najmniej obszary wymienione w załączniku do niniejszej decyzji.
PL Dz.U. L z 8.5.2024
2/4 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1310/oj
Artykuł 2
Oprócz środków określonych w art. 63–66 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 Polska stosuje środki szczególne w zakresie zwalczania chorób mające zastosowanie do obszarów objętych ograniczeniami II, o których mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594, oraz środki przewidziane w art. 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia wykonawczego na obszarach wymienionych jako strefa objęta zakażeniem w załączniku do niniejszej decyzji.
Artykuł 3
Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 24 lipca 2024 r.
Artykuł 4
Niniejsza decyzja skierowana jest do Rzeczypospolitej Polskiej.
Sporządzono w Brukseli dnia 6 maja 2024 r.
W imieniu Komisji
Stella KYRIAKIDES
Członek Komisji
Dz.U. L z 8.5.2024 PL
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1310/oj 3/4
ZAŁĄCZNIK
Obszary ustanowione jako strefa objęta zakażeniem w Polsce, o których mowa w art. 1
Data, do której środki mają zastosowanie
w województwie pomorskim:
— gminy Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański i Suchy Dąbw powiecie gdańskim;
— gminy Przodkowoi Żukowow powiecie kartuskim;
— gminy Kosakowo i Puck w powiecie puckim;
— gminy Reda, Rumia, Szemudi Wejherowow powiecie wejherowskim;
— miasta na prawach powiatów: Gdańsk, Gdynia, Sopot.
24.7.2024
PL Dz.U. L z 8.5.2024
4/4 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1310/oj

 

pobierz pdf

Utworzono: 2024-05-14 08:31:30 przez Mateusz Kurpet
Ostatnia modyfikacja: 2024-05-14 08:34:38