Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie
Kontakt telefoniczny +48 58 672 18 60
ul. Chopina 11 84-200 Wejherowo
Godziny urzędowania Pn-Pt 7:30 - 15:30

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu
http://www.piwwejherowo.bip2.pl/

I.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
1.
Dane osobowe przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane
RODO.

2.
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu
http://www.piwwejherowo.bip2.pl/
, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą
wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii
z siedzibą w Wejherowie przy ul. Chopina 11 reprezentowany przez Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Wejherowie. Kontakt z Administratorem jest możliwy za
pośrednictwem adresu e-mail:
piwwejh@gdansk.wiw.gov.pl, lub telefonicznie: +48
58 672 18 60 lub fax +48 58 677 09 71, Administrator Danych jest odpowiedzialny za
bezpieczeństwo pozyskiwanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie
z przepisami prawa.

3.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można
skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz
z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami
RODO, Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych PIW w Wejherowie; e-mail:

iodo@gdansk.wiw.gov.pl
lub pisemnie na adres Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Wejherowie z siedzibą przy ul. Chopina 11 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

4.
Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
4.1.
wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych nałożonych
w ramach sprawowanej władzy publicznej na instytucję realizującą zadania
publiczne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO.

4.2.
w przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub
tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z działaniami instytucji na rzecz
nadawcy, inną zawartą z nim umową lub w inny sposób niepowiązanej
z jakąkolwiek relacją z Administratorem, dane osobowe zawarte w tej
korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania
zgłoszonej sprawy, której dotyczy korespondencja.

4.3.
Administrator przetwarza jedynie Dane osobowe, które są istotne dla danej
sprawy, opisanej w korespondencji (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
kontaktowego, inne dane przekazane dobrowolnie przez użytkownika).

4.4.
przekazanie danych wskazanych powyżej w pkt 4.3) jest dobrowolne, ale
niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, złożony wniosek lub
skargę. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie
niemożność przekazania użytkownikowi odpowiedzi w nakazanym przepisami
prawa terminie.
4.5. całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający
bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych znaczących
informacji) i ujawniana jedynie upoważnionym osobom. Podstawą prawną
przetwarzania jest w tym przypadku prawnie uzasadniony interes Administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.6.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
a)
czas niezbędny do realizacji przygotowania odpowiedzi,
b)
czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy
prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy archiwizacyjne,
podatkowe, rozliczeniowo-finansowe, itp.,

c)
czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z przepisów prawa np.
z zawartej umowy.

4.7.
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może
przekazać dane osobowe użytkownika oprócz osobom upoważnionym przez
Administratora danych również innym podmiotom (procesorom), w tym:

a)
podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom
usług IT, technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze na
podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zachowując
odpowiedni poziom bezpieczeństwa udostępnianych danych;

b)
innym administratorom, np. dostawcom korespondencji, firmom kurierskim.
4.8.
Informujemy również, że Administrator Danych może przekazać dane osobowe
przetwarzane w swoich zbiorach do państw trzecich, lub organizacji
międzynarodowych w związku z realizacją przepisów prawa międzynarodowego
w zakresie bezpieczeństwa żywności, identyfikacji i rejestracji zwierząt,
organizacji kontroli weterynaryjnych w handlu i zwierząt wprowadzanych na
rynek Wspólnoty UE z państw trzecich.

4.9.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych,
użytkownikowi przysługuje:

a)
prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b)
prawo do sprostowania danych osobowych,
c)
prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e)
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz na
potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

f)
prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał
dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie
i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

g)
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia RODO.
4.10. W celu realizacji wskazanych powyżej w pkt. 4.9 praw należy skontaktować się z
Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail:
piwwejh@gdansk.wiw.gov.pl
4.11.
W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną,
w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub prowadzonymi
postępowaniami, Administrator może żądać podania Danych osobowych
wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt.
Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności rozwiązania
zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością publiczną.

4.12.
Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane w takim wypadku na początku
rozmowy przekazywana jest osobie fizycznej stosowna informacja. Rozmowy
mogą być rejestrowane w celu ochrony praw Administratora przed ewentualnymi
roszczeniami.

5.
W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania Danych
osobowych (CV lub kwestionariusz osobowy) jedynie w zakresie określonym
w przepisach prawa pracy.

5.1.
W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie,
gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, wykraczające poza
zakres wskazany przepisami prawa pracy (Kodeks Pracy), ich przetwarzanie
będzie oparte na zgodzie kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażonej poprzez
jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaką jest przesłanie przez kandydata
dokumentów aplikacyjnych. W przypadku, gdy przesłane aplikacje będą zawierać
informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one
wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.

5.2.
Dane osobowe w procesie rekrutacyjnym są przetwarzane:
a)
w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych
z procesem zatrudnienia, przede wszystkim Kodeksu Pracy podstawą
prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa pracy);

b)
w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych
niewymaganych przepisami prawa ani przez Administratora, a także dla celów
przyszłych procesów rekrutacyjnych podstawą prawną przetwarzania jest
zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c)
w celu weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydatki lub kandydata oraz
ustalenia warunków współpracy podstawą prawną przetwarzania danych
jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja
kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy;

d)
w celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora ewentualnych
roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec niego
podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6.
W zakresie, w jakim Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na
podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą, informujemy, że zgodę tą
można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku wyrażenia zgody dla celów
przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane osobowe usuwane są po upływie jednego
roku od daty ich przesłania o ile wcześniej zgoda nie została dobrowolnie wycofana.

7.
W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów
prawa, a ich podawanie jest obligatoryjne (obowiązkowe). W niektórych sprawach
podanie danych osobowych (dodatkowych) może być dobrowolne, lecz niezbędne do
realizacji oczekiwanych celów. Niepodanie lub podanie niepełnych danych
osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji umowy, podjęcia działań
lub pozostawieniem złożonego pisma, skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

8. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przetwarzane przez
Administratora Danych zostały dobrane zgodnie z art. 32 i 35 RODO.

9. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy tylko Serwisu
http://www.piwwejherowo.bip2.pl/

10. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator
sugeruje, aby każdy użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się
z obowiązującą tam polityką prywatności.

11. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej Polityce
Prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku
rozwoju Serwisu.

II
POLITYKA COOKIES
1.
Administrator Danych gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie logi
systemów (tzw. rejestry zdarzeń), zawierające w szczególności publiczne adresy
IP użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług świadczonych
w ramach Serwisu. Logi systemów wykorzystywane są przez Administratora do
celów statystycznych. Zbiorcze podsumowania w postaci statystyk nie zawierają
żadnych cech identyfikujących użytkowników odwiedzających Serwis.

2.
Administrator, stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004
r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu plików cookie, które
służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez użytkowników ze
strony internetowej
http://www.piwwejherowo.bip2.pl/
3.
W Serwisie wykorzystywane są pliki cookie pliki tekstowe, przechowywane
w urządzeniu końcowym użytkownika i służące do korzystania ze stron Serwisu.

4.
Celem wykorzystywania plików cookie przez Serwis jest:
a)
tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze
stron Serwisu przez użytkowników,

b)
dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania z Serwisu,

5.
Za pomocą technologii cookie zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne
o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki plikom cookie nie
przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.
6. W trakcie odwiedzania Serwisu do urządzenia końcowego użytkownika wysyłany
jest co najmniej jeden plik cookie w celu jednoznacznego zidentyfikowania
przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika
automatycznie rejestrowane przez Serwis.

7.
Pliki cookie mogą być także zamieszczane i wykorzystywane przez
współpracujących z Administratorem partnerów IT.

8.
W Serwisie mogą znajdować się odnośniki do innych stron WWW, przyciski,
narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm lub instytucji, m.in.: BIP,
instytucji państwowych i europejskich, przedsiębiorstw i firm współpracujących
w ramach projektów społeczno-informacyjnych, wtyczki portali
społecznościowych (Twitter, Facebook), mapy (Google Maps). Korzystanie z tych
aplikacji lub odnośników może powodować przesyłanie informacji
o użytkownikach do wskazanych zewnętrznych podmiotów.

9.
Pliki cookie, przechowywane przez nie informacje oraz uzyskiwanie dostępu do
tych informacji nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym
lub oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

10.
Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić
ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookie, może to jednak spowodować
niepoprawne funkcjonowanie Serwisu.

11.
Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki
internetowej w zakresie dotyczącym plików cookie, pliki te zostaną umieszczone
na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami
określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.

12.
Informacje na temat zarządzania plikami cookie w poszczególnych
przeglądarkach, w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania
plików cookie można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym
przeglądarkom:

a)
Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

b)
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
c)
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-
pl/help/17442/windows
-internet-explorer-delete-manage-cookies
d)
Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
e)
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

13.
Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie, nie
chcą, aby pliki cookie pozostały zachowane w przeglądarce internetowej
urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty
w Serwisie.

 
 
 
 
Utworzono: 2022-05-11 18:04:27 przez Mateusz Kurpet
Ostatnia modyfikacja: 2023-10-19 06:56:04